Yhdistys

581589_279519155475919_1245439738_n

Maarian Virusmäen solki, yhdistyksemme tunnus. Kuva: Kalevala Koru.

Turun Seudun Kalevalaiset ry on Turun alueella toimiva perinne- ja kulttuuriyhdistys, joka on Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenyhdistys. Kalevalaisten Naisten Liittoon kuuluu 60 jäsenyhdistystä, joissa on jäseniä yhteensä noin 4000. Turun yhdistyksessä on tällä hetkellä 60 jäsentä. Yhdistys on perustettu 8.3.1953 Turun ylioppilastalolla ja se rekisteröitiin 5.5.1954. Teemme yhteistyötä Porin, Rauman ja Huittisten yhdistysten kanssa.

Toimintamme pohjautuu perinteitä kunnioittavaan kulttuurityöhön Kalevalasta monikulttuurisuuteen. Kalevalaisten Naisten Liitto on perinteestä ja kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten verkosto. Olemme tarinan kertojia ja kuuntelijoita, harrastajia ja ammattilaisia, elämysten kokijoita ja näkijöitä. Kulttuurin voima kokoaa meidät yhteen. Yhdessä etsimme uusia näkökulmia perinteisiin.

Kalevalaisten naisten tarina alkoi vuonna 1935, kun joukko naisia kirjailija Elsa Heporaudan johdolla ryhtyi varainkeruuseen. Tarkoituksena oli pystyttää patsas kalevalaiselle naiselle, kunnianosoitukseksi esiäideille. Varojen hankkimiseksi alettiin valmistaa museomalleista kopioituja koruja, joille keksittiin nimeksi Kalevala Koru. Pian syttynyt sota muutti suunnitelmat ja toiminta suuntautui hyväntekeväisyyteen. Kalevala Korun menestystarina oli kuitenkin saanut alkunsa.

Elsa Heporauta oli visionääri. Hän puhui kalevalaisesta renessanssista, jonka tulisi ulottua kaikille elämän alueille. Kotimaisuuden ja kalevalaisen hengen tulisi näkyä kodin sisustuksessa, vaatteissa, matkamuistoissa, lasten kasvatuksessa ja kaikessa sivistyksessä. 1950-luvulla Heporauta perusti yhdistyksiä maakuntiin kalevalaista kulttuurityötä tekemään. Suvijuhlista, sittemmin kulttuuripäivistä tuli suosittuja tapahtumia, joissa paikalliset toimijat esittelevät parhaita puoliaan.

Kuva Kalevalaisten naisten liiton sivuilta.

Elsa Heporauta. Kuva Kalevalaisten Naisten Liiton sivuilta.

                                     

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT alk.  1.3.2012

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Kalevalaiset ry. Se kuuluu jäsenenä Kalevalaisten Naisten Liitto ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen toiminta-alueena Turku ja sen ympäristö.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää sekä henkistä että aineellista suomalaiskansallista perinnettä ja työskennellä sen soveltamiseksi nykykulttuuriin, elvyttää ja ylläpitää kalevalaista perinnettä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– järjestää esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä näyttelyitä, kursseja ja retkiä.

– pyrkii löytämään ja rakentamaan kansainvälisiä yhteyksiä suomalaisen perinnekulttuurin pohjalta kansainvälisen kulttuurivaihdon lisäämiseksi

– tekee kulttuurityötä Kalevalan ja muun suomalaiskansallisen perinteen tunnetuksi tekemiseksi eri-ikäisten suomalaisten ja ulkomaalaisten keskuudessa

– kustantaa omaa alaansa koskevia julkaisuja ym. painotuotteita

– voi jakaa apurahoja kansanperinteiden pohjalla tapahtuvaa tieteellistä ja taiteellista työtä varten tai tunnustuksena jo tehdystä työstä, kuitenkin vain poikkeustapauksissa jäsenilleen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

– voi harjoittaa suomalaista kulttuuria edustavien tuotteiden valmistamista ja myyntiä pienimuotoisesti. Yhdistyksen tarkoituksena ei kuitenkaan saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen

– voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä voi omistaa ja hallita toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus hyväksyy henkilön, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja sääntöjen mukaisesti. Yhdistys voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ansiokkaasti toimineen jäsenen.

 Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Mikäli erottaminen tapahtuu muiden kuin laiminlyötyjen jäsenmaksujen johdosta, erotetulla jäsenellä on oikeus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle jätettävällä kirjallisella valituksella vedota päätöksestä seuraavaan yhdistyksen kokoukseen.

5§ Jäsenmaksu

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuista jäsenmaksua sen suuruisena kuin yhdistyksen vuosikokous päättää. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistys suorittaa liitolle sen päätöksen mukaiset vuosimaksut.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi. Muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain kaksi jäsentä joutuu eroamaan. Ensimmäisellä kerralla vaalin yhteydessä eroamisjärjestys määrätään arpomalla ne henkilöt, jotka joutuvat erovuoroon ensimmäisen ja toisen vuoden perästä. Tämän jälkeen eroaminen tapahtuu vuoronperään. Puheenjohtajana tai muuna hallituksen jäsenenä voi olla enintään kuusi vuotta kerrallaan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Jos sihteeri ja rahastonhoitaja otetaan hallituksen ulkopuolelta, näillä toimihenkilöillä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on

– johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa yhdistystä koskevat asiat näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti

– kutsua koolle yhdistysten kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat

– toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset

– hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistamisesta

– hyväksyä jäsenet ja päättää jäsenen erottamisesta

– pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä

– edustaa yhdistystä ulospäin toimien 2. §:ssä määriteltyjen yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määrämänä päivänä viimeistään maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistölllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksessa voidaan käsitellä, mutta ei tehdä päätöksiä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään viimeistään maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi

9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan edustajat liiton kokouksiin

11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme (3) viikkoa ennen kokousta ja asia on otettava perusteluineen kokouksen esityslistalle.

12§ Toimikunnat

Yhdistyksen hallitus voi muodostaa alaisuutensa toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät. Puheenjohtajalla on oikeus osallistua toimikuntien kokouksiin.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Nämä säännöt ja niihin tehtävät muutokset on esitettävä liiton hallituksen hyväksyttäviksi. Yhdistyksen toiminnan lopettamiseksi vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joiden kokouskutsussa purkamiskysymys on erikseen mainittu. Samoissa kokouksissa päätetään yhdistyksen varojen luovuttamisesta siten, että ne käytetään varsinais-suomalaisen kulttuurin hyväksi näiden sääntöjen 2. §:n mukaisesti.

 

YHDISTYKSEN Y-TUNNUS 1454444-7

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s